Washi

Washi
30 Design Washi Chiyogami; 360 shts, 3 Inch sq.
Product ID : ait-20-1914
$16.00
Aizome Chiyogami Washi; 8 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YZA350G
$8.40
Aizome Chiyogami; 20 shts, 4 Inch sq.
Product ID : ait-YW-622
$9.90
Aizome Chiyogami; 20 shts, 6 Inch sq.
Product ID : ait-YW-621
$14.80
Aizomeshi Washi; 5 shts, 10 ½ Inch x 15 Inch
Product ID : ait-YW-603
$15.50
Ginburi Chiyogami Washi; 12 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0669
$8.40
Kasane Plum Blossom Patter; 12 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0725
$8.40
Kimono & Folk Art Washi; 20 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-KM-2
$2.60
Kimono & Folk Art Washi; 40 shts, 4 ½ Inch sq.
Product ID : ait-KM-1
$2.60
Lacy Washi Check Pattern; 16 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-LW-151
$6.40
Lacy Washi Ripply Pattern; 16 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-LW-152
$6.40
Ori Merenge
Product ID : 810-583
$8.00
Shinwazome Chiyogami Washi; 7 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-NWZ350A
$8.40
Solid Washi; 20 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-HW-925
$2.20
Washi Chiyogami; 24 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-2112
$4.20
Washi Chiyogami Beautiful
Product ID : kot-810-978
$6.00
Washi Chiyogami fireworks
Product ID : kot-810-971
$6.00
Washi Chiyogami w/ instr.; 24 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YZ-2
$3.80
Washi Chiyogami; 24 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-WCF200
$4.20
Washi/Chiyogami Goldfish
Product ID : kot-810-970
$6.00
Wazome Chiyogami; 10 shts; 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-WZC500
$11.00
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 2 3/8 Inch sq. (OS-250)
Product ID : ait-OS-300
$5.30
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 4 ½ Inch sq (OM-450)
Product ID : ait-OM-500
$10.40
Yusen Chiyogami Washi; 30 shts, 5 7/8 Inch sq. (OL-700)
Product ID : ait-OL-750
$16.50
Yusen Chiyogami Washi; 40 shts, 2 3/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0605
$7.00
Yusen Chiyogami Washi; 40 shts; 4 ½ Inch sq.
Product ID : ait-YW-112
$11.20
Yusen Chiyogami Washi; 5 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0713
$8.40
Yusen Chiyogami Washi; 5 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-83-0715
$8.40
Yusen Chiyogami Washil; 8 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YZA350E
$8.40
Yusen Kinzuri Washi; 10 shts, 10 ¼ Inch x 15 Inch
Product ID : ait-YW-703
$24.00
Yusen Kinzuri Washi; 10 shts, 5 7/8 Inch sq.
Product ID : ait-YW-701
$8.80
1

Manufacturers